DigiPlazan yleiset sopimusehdot

Näitä DigiPlazan Yleisiä Sopimusehtoja sovelletaan DigiPlaza Oy:n (3009760-8) tai soveltuvilta osin sen tytäryhtiön tai jakelijan (jäljempänä ”Toimittaja”) Asiakkaalle toimittamiin DigiPlazan tuotteiden/palveluiden toimituksiin tilaussopimuksen (jäljempänä ”Sopimus”), johon nämä DigiPlazan Yleiset Sopimusehdot sisältyvät, mukaisesti sekä kaikkiin Toimittajan muulla tavoin Asiakkaalle toimittamiin DigiPlazan tuotteisiin/palveluihin. Sopimukseen viitatessa nämä DigiPlazan Yleiset Sopimusehdot sisältyvät aina Sopimukseen.

Määrittely

Sopimuksessa käytetyillä isolla alkukirjaimella alkavilla käsitteillä on ne merkitykset, jotka niille on alla määritelty:
”Toimittajalla” tarkoitetaan palvelun myyjää
”Asiakkaalla” tarkoitetaan ostajaa tai tilaajaa.
”Immateriaalioikeuksilla” tarkoitetaan tekijänoikeuksia, muita vastaavia oikeuksia kuten keksintöjä, patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa jne.
”Osapuolella” tarkoitetaan Asiakasta tai Toimittajaa (yhdessä ”Osapuolet”).

Palvelu

Asiakas ostaa DigiPlazalta erikseen sovitun kontaktointipalvelun. DigiPlazalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta käyttää asiakasta referenssinään omassa markkinoinnissaan.

Tuki

Asiakaalle tarjotaan pakettikohtainen teknisen työn- ja dialogirakennuksen tuki kontaktointipalveluun. Palvelupaketteihin kuuluu erikseen mainittu osuus niin teknistä- kuin dialogirakennustyötä. Lisäpalveluista tai ylimääräisestä työstä veloitetaan erikseen. Veloituksen työarvio ilmoitetaan asiakkaalle ennen lisätyön aloittamista. Asiakkaalle tarjotaan kohtuullisissa määrin etätukea sekä analyysitukea kampanjoiden onnistumiseen. Asiakkaalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tilata tarkempia analyysiraportteja lisäpalveluna soittokampanjoista.

Muutokset

DigiPlaza voi aika ajoin muuttaa ja/tai päivittää DigiPlazan tuotteita/palveluita ja tuote-/palveluvalikoimaa tai osaa niistä oman harkintansa mukaan sekä lopettaa niiden toimittamisen. Mikäli DigiPlazan muutokset edellyttävät muutoksia Asiakaan kanssa tehtyyn Sopimukseen, ilmoittaa DigiPlaza Asiakkaalle tarvittavista muutoksista vähintään yhtä (1) viikkoa etukäteen ennen kyseisten muutosten toteuttamista. Asiakas vastaa kyseisten muutosten toteuttamisesta laitteistoonsa omalla kustannuksellaan. Asiakkaan pyytäessä ylimääräistä kehitystytötä, siitä ja työhön liittyvistä maksuista ja hinnoista sovitaan kirjallisesti erikseen.

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Sopimuksen allekirjoittava tai muutoin hyväksyvä yrityksen edustaja vakuuttaa, että se on valtuutettu tekemään organisaatiota sitova päätös.
Asiakas vakuuttaa, että kaikkia soveltuvia tietosuoja- ja kuluttajansuojalakeja sekä muita lakeja noudatetaan silloin, kun Asiakas käyttää DigiPlazan palveluita suoramarkkinoinnissaan.

Hinnat ja maksuehdot

Asiakas maksaa sopimukseen perustavasta DigiPlazan palveluiden käyttämisestä Toimittajalle kulloinkin erikseen kirjallisesti sovitun tai voimassaolevan pakettihintaisen maksun.
Maksut maksetaan DigiPlazan toimittamien laskujen ja maksuohjeiden mukaan. DigiPlazalla on oikeus käyttää kolmatta osapuolta laskutuksessaan. Asiakkaalla on oikeus pyytää DigiPlazalta perustetta laskuista ja miten lasku on muodostunut, lähettämällä DigiPlazalle asiaa koskevan pyynnön yhden kuukauden kuluessa siitä päivästä jolloin asiakas vastaanotti kyseisiä maksuja koskevan laskun.
Hintoihin ei sisälly arvonlisäveroa tai mitään muita veroja.
Toistuvaveloittesessa sopimuksessa maksut toistuvat samansummaisina ensimmäisen tätä sopimusta koskevan laskun määräpäivästä lähtien sovitun laskutuskauden loppuun saakka. Mikäli laskutuskausi on toistaiseksi voimassaoleva ja se on alkanut 1.1.-31.5. voidaan myöhempinä vuosina maksuja korottaa enintään 7% (seitsemän prosenttia). Tuolloin korotettu hinta astuu voimaan aina joksen vuoden alusta.
Jos Asiakas ei maksa tämän sopimuksen mukaisia maksuja laskun eräpäivään mennessä, voi DigiPlaza ilman etukäteistä ilmoitusta keskeyttää palveluntarjonnan asiakkaalle, kunnes Asiakas on maksanut laskunsa koko jäljellä olevan sopimuskauden ajalta. Asiakkaan maksuviivästys eräännyttää toistuvat maksut jäljellä olevan sopimuskauden ajalta ja DigiPlazalla on tällöin oikeus laskuttaa kaikki erääntyneet laskut yhdellä kertaa.

Vakuutukset

DigiPlaza pyrkii kohtuullisin keinoin varmistamaan palveluidensa toimivuuden. Tiettyjen teknisten huoltotoimenpiteiden tai ongelmien johdosta toimivuudessa saattaa kuitenkin esiintyä väliaikaisia häiriöitä. DigiPlaza varaa oikeuden aika ajoin ja milloin tahansa muuttaa tai lopettaa väliaikaisesti tai lopullisesti tiettyjen DigiPlazan palvelutoimintojen tai toiminnallisuuksien tarjoamisen ilmoittamatta asiasta etukäteen ilman, että tällaisesta DigiPlazan palveluiden tai niiden toimintojen tai toiminnallisuuksien tarjoamisen keskeytymisestä, muuttaamisesta tai lopettamisesta aiheutuu DigiPlazalle asiakkaaseen kohdistuva vahingonkorvausvelvollisuus sellaisissa määrin, kuin soveltuva lainsäädäntö sallii.
Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, ettei DigiPlaza ole velvollinen ylläpitämään, tukemaan, päivittämään tai muutoin parantamaan DigiPlazan palveluiden tuotteita tai tarjoamaan mitään tiettyä sisälltöä DigiPlazan palveluiden välityksellä. Tässä kohdassa määritettyjä ehtoja sovelletaan soveltuvan lainsäädännön sallimissa laajuuksissa.
DigiPlaza toimittaa palvelunsa Asiakkaalle sellaisena, kuin se on. DigiPlaza ei anna palveluaan kohtaan taetta tai vakuutusta tai mitään välillistä tai välitöntä sitovaa lupausta palveluistaan mukaan lukien rajoituksetta kaupattavuutta, loukkaamattomuutta, tiettyyn käyttötarkoitukseen soveltuvuutta tai muuta taetta.
DigiPlaza ei takaa sitä, että DigiPlazan tuotteet/palvelut vastaavat Asiakkaan vaatimuksia tai odotuksia tai että ne soveltuvat Asiakkaan liiktoiminnan käyttötarkoituksiin tai että DigiPlazan tuotteissa tai palveluissa ei esiintyisi vikoja ja/tai häiriöitä.

Vastuut

Kumpikaan osapuoli ei vastaa mistään tästä sopimuksesta johtuvista erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien rajoituksetta tulonmenetykset ja liiketoiminnan menetykset sekä liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneet vahingot ja menetykset.
DigiPlaza ei vastaa Asiakkaalle sellaisesta kulusta tai vahingosta jotka aiheutuvat Asiakkaalle asiakastietojen tuhoutumisen tai katoamisen johdosta.
DigiPlaza ei vastaa millään muotoa siitä miten Asiakas käyttää DigiPlazan palveluita, tai mistään sellaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. DigiPlazalla on oikeus irtisanoa sopimussuhde välittömästi, mikäli se katsoo Asiakkaan käyttävän DigiPlazan palveluita laittomasti tai eettisesti kyseenlaisin keinoin. DigiPlaza toimii palveluntarjoajana eikä ota suoraa tai välillistä vastuuta mikäli asiakas käyttää DigiPlazan palveluita laittomasti.
DigiPlaza ei vastaa millään tavalla ulkopuolisen palveluntarjoajan toimittamista palveluista tai tuotteista aiheutuvista ongelmista.
DigiPlazan enimmäisvastuu tästä sopimuksesta aiheutuvista tai tähän sopimukseen liittyvistä vahingoista ei ylitä viittäkymmentä (50) prosenttia niistä maksuista, jotka Asiakas on todennetusti maksanut DigiPlazalle DigiPlazan palveluista vahingonkorvausvaatimuksen vastaanottamista edeltävän kolmen (3) kuukauden aikana.
Rajoittamatta edellä mainitun kumpikaan osapuolista ei pyri kieltämään tai rajoittamaan mitään osapuolelle kuuluvaa vastuuta, jota se ei soveltuvan lainsäädännön peusteella saa rajoittaa, kuten esimerkiksi tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta aiheutuviin vahinkoihin liittyvä vastuu.

Salassapito

Osapuolet sitoutuvat pitämään kummankin osapuolen luottamukselliset tiedot salassa. Luottamuksellisia tietoja ovat tekniset, taloudelliset, kaupalliset tiedot. Patentit, data ja muu tieto jota ei erikseen ole luovutettu jaettavaksi. Poikkeuksena on sopimuksessa määritettyjen velvollisuuksien täyttäminen joka edellyttää tietojen luovuttamisesta sekä viranomaispyynnöt.
DigiPlazan palvelujen päättyessä kumpikin osapuoli sitoutuu lopettamaan toiselta osapuolelta saamiensa luottamuksellisten tietojen käyttämisen ja ryhtyvän kohtuullisiin toimenpiteisiin tuhotakseen luottamuksellisen tiedon. Molemmilla osapuolilla on kuitenkin oikeus säilyttää soveltuvassa lainsäädännössä tai määräyksissä edellytetyt jäljennökset kyseisistä tiedoista.
Luottamuksellisia tietoja koskevia velvollisuuksia ei ole tiedoissa:
-Joista on tullut julkista tietoa muutoin, kuin luottamuksellista tietoa vastaanottaneen osapuolen tuottamuksen tai laiminlyönnin perusteella osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla
-Jotka on oikeutetusti saatu sellaiselta kolmannelta taholta jota vaitiolovelvollisuus ei sido
-Jotka ovat oikeutetusti luottamuksellisia tietoja vastaanottaneen osapuolen tiedossa kyseisen osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla
-Jotka luottamuksellisia tietoja vastaanottanut osapuoli on kehittänyt itsenäisisti kyseisistä luottamuksellisista tiedoista riippumatta, osapuolen kirjallisesti todistamalla tavalla
-Jotka tulee luovuttaa soveltuvan lainsäädännön tai viranomaispäätöksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen määräyksen perusteella

Sopimus ja sopimuksen päättäminen

Sopimuskausi on määritelty Asiakkaan kanssa sopimusta tehdessä
Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen osapuoli rikkoo tämän sopimuksen ehtoja olennaisesti eikä kykene korjaamaan rikkomustaan kohtuullisessa ajassa siitä, kun on saanut kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta. Kohtuulliseksi ajaksi luetaan neljätoista (14) päivää.
Asiakas on tietoinen, että mikäli Asiakas ei suorita tässä sopimuksessa määriteltyjä maksuja sen katsotaan rikkovan olennaisesti tämän sopimuksen mukaisia sopimusvelvoitteitaan. Lisäksi Asiakas tiedostaa, että DigiPlaza keskeyttää DigiPlazan palvelutarjonnan ilman ennakkoilmoitusta, mikäli Asiakas syyllistyy kyseiseen sopimusrikkomukseen.
DigiPlaza voi irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi, osittain tai kokonaan, mikäli Asiakas asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai siitä tulee maksukyvytön tai mikäli Asiakas aloittaa näitä koskevan oikeusmenettelyn, mikä olennaisesti heikentää Asiakkaan maksukykyä.
Tämän sopimuksen ehdot, jotka niiden luonteen perusteella tai muuten on tarkoitettu pysymään voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin, pysyvät voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

Muuta

Muilta osin tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat
pyritään ratkaisemaan neuvotteluteitse sovinnollisesti. Osapuolten tulee päästä riitatilanteessa sopuun kolmessakymmenessä (30) piävässä, ja jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti yhden (1) miehen välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Seinäjoki ja kielenä on englanti. Riippumatta välimiesmenettelyn lopputuloksesta voi DigiPlaza aina ryhtyä oikeustoimiin Asiakasta vastaan Seinäjoen käräjäoikeudessa.
DigiPlaza pidättää oikeuden ulkoistaa tähän sopimukseen perustuvan velvollisuuden täyttäminen alihankkijoille. DigiPlaza varmistaa, että käyttämänsä alihankkija noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Osapuoli vastaa alihankkijan tekemistä toimenpiteistä, kuin omistaan. Asiakas antaa suostumuksensa siihen, että DigiPlaza voi käyttää yhteistyökumppaneitaan tai muita alihankkijoita palveluidensa tarjonnassa ja niihin liittyvissä henkilötietojen käsittelyssä, mikäli toiminta sellaista edellyttää ja noudattaa siihen tarkoitukseen sovellettavaa lakia ja on linjassa DigiPlazan tämän Sopimuksen mukaisten velvollisuuksien kanssa.

Force Majure este

Osapuolien ei katsota rikkoneen tätä sopimusta, mikäli tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämättä jättäminen on aiheutunut tulipalosta, työselkkauksesta, sodasta, luonnonvoimista, tieto- tai televerkon toimintahäiriöstä, viranomaismääräyksestä tai muusta vastaavasta syystä joka on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Mikäli tapahtuma kestää yli kaksi (2) kuukautta voi osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti toiselle osapuolelle.
Ellei erikseen ole kirjallisesti sovittu, Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta tai mitään siihen kuuluvaa etuutta ilman DigiPlazan lupaa kolmannelle osapuolelle. DigiPlazalla on oikeus siirtää sopimus tai siihen kuuluva etuus tai liiketoiminnan osa kolmannelle osapuolelle tapauksessa missä DigiPlaza fuusioituu, myydään tai sen liiketoiminnan osia myydään tai muutoin uudelleenjärjestellään.
DigiPlaza voi muuttaa sopimusta ja sen liitteitä, mukaan lukien palveluistaan veloitettavia maksuja rajoituksetta ilmoittamalla siitä kirjallisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköposti- tai postiosoitteeseen yhtä (1) kuukautta aiemmin. Mikäli asiakas ei hyväksy DigiPlazan tähän sopimukseen tai sen liitteisiin tekemiä muutoksia on asiakkaalla oikeus päättää sopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti DigiPlazalle vähintään kahta (2) viikkoa ennen kyseisen muutoksen voimaanastumista.
Mikäli osapuoli jättää milloin tahansa vaatimatta jonkin tämän Sopimusen ehdon suorittamista se ei millään tavalla vaikuta kyseisen osapuolen oikeuteen vaatia Sopimuksen ehdon suorittamista myöhemmin. Mikäli osapuoli luopuu sopimusehtojen rikkomiseen perustuvista vaatimuksistaan, tämän ei katsota tarkoittavan, että osapuoli luopuisi vaatimuksistaan myös kyseisten ehtojen myöhempien rikkomusten suhteen.

Sopimuskohtien erillisyys

Jos tämän Sopimuksen jonkin ehdon tai säännöksen katsotaan olevan laiton tai täytäntöönpanokelvoton, se ei vaikuta millään tavoin tämän Sopimuksen muiden osien pätevyyteen.

Yleiset Sopimusehdot Tietojenkäsittelyliite

Tietojenkäsittelyliiteessä määritellään sitovasti ehdot, joiden mukaisesti DigiPlaza Oy (”DigiPlaza”) käsittelee Henkilötietoja asiakkaan (”Asiakas”) lukuun. Tämä Liite on erottamaton osa DigiPlazan Yleisiä Sopimusehtoja. Tämä Liite astuu voimaan Asiakkaan hyväksyttyä sen ja on voimassa niin kauan kuin DigiPlaza Käsittelee Henkilötietoja Asiakkaan puolesta ja lukuun.

Osapuolten roolit:

”Rekisterinpitäjä”: Asiakas kerää ja Käsittelee Henkilötietoja Rekisterinpitäjänä tai Rekisterinpitäjän lukuun.
”Henkilötietojen Käsittelijä”: DigiPlaza Käsittelee Henkilötietoja Asiakkaan puolesta Henkilötietojen käsittelijänä.
”Henkilötiedot” (Rekisteröidyt): Kontaktitiedot, joista Asiakas vastaa rekisterinpitäjänä.

DigiPlazan Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa Asiakkaan ostaman palvelun toteuttaminen. DigiPlaza ei määrittele Asiakkaan palveluun toteuttamiseen toimitettujen henkilötietojen tyyppiä. DigiPlaza ei myöskään vastaa siitä, miten kyseiset tiedot luokitellaan, miten ne ovat saatavilla tai miten niitä vaihdetaan muiden osapuolten kanssa tai muutoin Käsitellään. DigiPlaza käsittelee Henkilötietoja ainoastaan Asiakkaan puolesta, ja vain siinä määrin ja tavalla, kuin on palvelun toteuttamiseksi tarpeellista ja Tietosuojaliitteessä erikseen määrätään tai on erikseen sovittu

Henkilötietojen käsittely

Asiakkaan velvoitteet: Asiakas vastaa velvoitteidensa täyttämisestä laissa säädetyllä tavalla. Asiakas varmistaa, että sen ohjeet ovat lakien mukaisia.

DigiPlazan velvoitteet: DigiPlaza noudattaa lakeja ja asetuksia sekä Asiakkaan kirjallisia ohjeita. DigiPlaza ei luovuta tai siirrä Henkilötietoja eikä salli pääsyä niihin Kolmannelle Osapuolelle (ellei sovellettava lainsäädäntö siihen velvoita). DigiPlaza käyttää ja käsittelee Henkilötietoja ainoastaan siihen käyttötarkoitukseen kuin on sovittu. Edellä määritellystä huolimatta DigiPlaza voi käyttää anonymisoituja tietoja kehittääkseen DigiPlazan tuotteita ja palveluita sekä harjoittaakseen oikeuksiaan ja täyttääkseen velvoitteensa DigiPlazan ja Asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.

Alihankkijoiden käyttö DigiPlazan toimesta: DigiPlazalla on oikeus käyttää alihankkijoita Asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä. Asiakas hyväksyy DigiPlazan käyttämät alihankkijat. DigiPlaza vastaa alihankkijoiden toimista kuin omistaan ja laatii alihankkijoiden kanssa kirjalliset sopimukset henkilötietojen käsittelystä.

Tietojen poistaminen: Sopimuksen päättyessä, DigiPlaza hävittää sopimusvelvotteiden ja -oikeuksien toteuduttua kaikki Asiakkaan Henkilötiedot; ja Asiakkaan pyynnöstä vahvistaa kirjallisesti, että tämä on tehty.

Tietojen luovutukset: DigiPlaza ilmoittaa välittömästi Asiakkaalle kaikista DigiPlazan viranomaisilta vastaanottamista pyynnöistä saada pääsy Asiakkaan Henkilötietoihin eikä vastaa tällaiseen pyyntöön ilman Asiakkaan ennakkoon antamaa hyväksyntää, jollei sovellettava laki kiellä tällaista ilmoitusta,

Henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle: DigiPlaza ei käsittele eikä siirrä Henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoturva ja turvatoimet: DigiPlaza toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset sekä muut mahdolliset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn tapahtuvan lakien ja asetusten sekä sopimuksen vaatimusten mukaisesti. Toimenpiteillä varmistetaan Henkilötietojen lainmukainen käsittely sekä käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuus ja turvallisuus. DigiPlaza rajaa Henkilötietoihin pääsyn valtuutettuihin ja asianmukaisesti koulutettuun henkilöstöön vain siinä määrin kuin se on ehdottoman tarpeellista. Asianomaisia henkilöitä sitovat asianmukaiset salassapitovelvoitteet.
Tietoturvaan sovelletaan DigiPlazan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaselostetta yleisten ohjeiden mm. tietoturvakeinojen osalta (https://digiplaza.info/tietosuojalauseke/ ).

Henkilötietojen tietoturvaloukkausten käsittely: DigiPlazan on ilmoitettava Asiakkaalle kirjallisesti tietoonsa tulleesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilman aiheetonta viivytystä; ratkaista asia pikaisesti lisävahinkojen välttämiseksi; ja antaa Asiakkaalle lakisääteisesti Valvontaviranomaiselle annettavien ilmoitusten edellyttämät tiedot.
Asiakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi DigiPlazalle kaikista DigiPlazan tuotteisiin/palveluihin kohdistuvista tietoturva- ja/tai muista mahdollisista uhista sekä DigiPlazan tuotteisiin/palveluihin liittyvien luottamuksellisten tietojen tai henkilötietojen luovuttamisista.

Rekisteröityjen oikeudet: Asiakas vastaa Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisesta.
DigiPlaza on velvollinen kohtuullisin kustannuksin, jotka perustuvat toimitetun työn tosiasialliseen toteutukseen, kohtuullisessa ajassa: toimittamaan Asiakkaalle kopion henkilöiden Henkilötiedoista, joiden Henkilötietoja kulloinkin Käsitellään, aineellisessa ja/tai koneella luettavassa muodossa ne tiedot, joita tai jota Asiakas kohtuudella saattaa pyytää Rekisteröityjen oikeuksien toteuttamiseksi; ja korjaamaan, suojaamaan tai poistamaan henkilöiden Henkilötiedot.

Vastuusta vapauttaminen: Kumpikin osapuoli on velvollinen maksamaan määrätyistä vahingonkorvauksista ja hallinnollista sakoista vain sen osan, joka vastaa sille tietosuojavalvontaviranomaisen tai tuomioistuimen lainvoimaisessa päätöksessä vahvistettua vastuuta vahingosta. Osapuolet eivät vastaa toiselle Osapuolelle aiheutuvista välillistä tai epäsuorista vahingoista. Edellä mainitusta huolimatta vastuunrajoitusta ei sovelleta vahinkoihin, jotka ovat seurausta vakavasta huolimattomuudesta tai tarkoituksellisesta laiminlyönnistä.
Asiakas vapauttaa DigiPlazan vastuusta ja korvauksista kolmannen osapuolen esittämissä korvausvaateissa, tappioissa ja vahingonkorvauksissa sekä DigiPlazalle aiheutuvissa kustannuksissa, jotka johtuvat suoraan Asiakkaan Lainrikkomuksista.

Sovellettava lainsädääntö: Liitteeseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Tästä Liitteestä aiheutuvat tai siihen liittyvät kiistatilanteet ratkaistaan ainoastaan Seinäjoen käräjäoikeudessa.