Tietosuojaseloste

Tämä on DigiPlazan henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä
DigiPlaza Oy
PL 255, 65101 Vaasa

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
DigiPlaza Oy
PL 255, 65101 Vaasa
tietosuoja@digiplaza.info

Suojaamme kaikkia henkilötietoja asianmukaisin tietoturvakeinoin mm. palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla, rajaamalla pääsyn tietoihin ja varmistamalla, että tietoja käsitellään ainoastaan annettujen ohjeiden, myönnettyjen käyttö-oikeuksien sekä sopimusten mukaisesti.

I DigiPlaza tietosuojaseloste yrityskontakteille.
Laatimispäivä: 5.7.2019.

Rekisteröidyt
Rekisterissä on rekisteröity DigiPlazan yrityskontakteja ja yhteyshenkilöitä.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin pitämisen peruste on rekisteröidyn suostumus, rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. asiakassuhteet) sekä mahdolliset lakisääteiset velvoitteet.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat seuraavat: Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen; analysointiin ja tilastointiin sekä palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Yhteydenpitoa ja tiedottamista voidaan tehdä myös sähköisin keinoin, kuten esimerkiksi sähköpostitse ja tekstiviestein.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Yrityksen perustiedot, kuten esimerkiksi yrityksen nimi sekä y-tunnus, toimiala, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä luotto- ja laskutustiedot.
Yrityksen yhteyshenkilöiden perustiedot, kuten esimerkiksi nimi sekä asema yrityksessä, osoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Tarjous-, sopimus-, ja tilaustiedot sekä muut tarvittavat dokumentit ja kontaktointien perusteella todennetut tiedot.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@digiplaza.info

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti yhteyshenkilöltä itseltään mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä yritysrekistereistä.

Tietojen luovutus ja käsittely

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa DigiPlazan konserni- tai osakkuusyhtiöille käsiteltäväksi tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Lisäksi voimme käyttää alihankkijoita ja kumppaniyrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti.

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin yllä esitetyissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Käsittelyn kesto

Tietoja käsitellään niin pitkään, kuin niillä on merkitystä tietojen käyttötarkoituksen näkökulmasta voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. DigiPlaza huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä.

Järjestelmään tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoihin käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttö on suojattu mm. käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

II Tietosuojaseloste työnhakijalle

Laatimispäivä: 15.01.2020.

Rekisteröidyt

Rekisterissä on rekisteröity työnhakijoita.

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käyttötarkoitus on henkilöstön rekrytointi. Rekisterin pitämisen peruste on henkilön suostumus. Henkilötietoja käytetään uusien työntekijöiden ja alihankkijoiden sekä kumppaniyritysten rekrytointiprosessin alkuvaiheessa perustietojen saamiseksi ja hakijoihin liittyvään yhteydenpitoon ja avoimista työpaikoista tiedottamiseen. Yhteydenpitoa ja tiedottamista voidaan tehdä myös sähköisin keinoin, kuten esimerkiksi sähköpostitse ja tekstiviestein.

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka ovat tarpeen työntekijöiden rekrytointiprosessissa.

Tällaisia ovat esimerkiksi työnhakijan nimi, ikä, puhelinnumero, sähköposti, palvelukielen hallinta ja paikkakunta, johon rekisteröity hakee töihin.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen tietosuoja@digiplaza.info

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään suoraan järjestelmään tai sähköpostitse, puhelimitse, kotisivujen lomakkeella, mobiilisovelluksen kautta, sosiaalisen median palvelujen kautta tai muissa tilanteissa, joissa henkilö luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus ja käsittely

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjä ja tämän rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Tietoja voidaan luovuttaa DigiPlazan konserni- tai osakkuusyhtiöille käsiteltäväksi tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Lisäksi voimme käyttää alihankkijoita ja kumppaniyrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme tämän tietosuojalausekkeen ja lakien mukaisesti. Takaamme näiden yritysten kanssa sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään lakien mukaisesti.

Emme myy, vuokraa tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin yllä esitetyissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Käsittelyn kesto

Tietoja käsitellään niin pitkään, kuin niillä on merkitystä tietojen käyttötarkoituksen näkökulmasta voimassa olevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. DigiPlaza huolehtii tietoturvasta sekä teknisistä ja organisatorisista toimenpiteistä lainsäädännön ja yleisten korkeiden standardien mukaisesti suojatakseen henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä.

Järjestelmään tallennettuja rekisterin sisältämiä tietoihin käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Rekisterin käyttö on suojattu mm. käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin.

III Evästeet

Käytämme evästeitä tässä sivustossa käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, asiakasviestinnän optimoimiseksi sekä verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt evästeiden käytön.